ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

 เมื่อ 28 ต.ค.58 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ
พ.อ.ถิระ เหราบัตย์ ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมา
ให้คำแนะนำข้อกฏหมายในการปฏิบัติราชการและการร้องทุกข์ ร้องเรียน
ณ บก.นพค.33 สนภ.3 นทพ. เมื่อ 21 – 22 ต.ค.58 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
ให้การต้อนรับคณะ ศปร.ศบท.บก.ทท. ในโอกาสที่เดินทางมา
ติดตามและประเมินผลแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ในพื้นที่ ต.มหาวัน อ.แม่สอด
จว.ต.ก. และ บ้านมิลละป่าน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.นำกำลังพล
ร่วมดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตแหล่งเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศน์
กับ อบต.แม่ปะ,หน่วยงาน ส่วนราชการ,แกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ณ บริเวณป่าต้นน้ำ บ.ห้วยหินฝน พร้อมทั้ง นำคณะผู้เชี่ยวชาญการสร้างฝายมีชีวิต
จาก จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมธรรมชาติป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการ
หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อที่หน่วยฯได้เข้าไปดำเนินการ 
ในพื้นที่ ม.6 บ.ห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จว.ต.ก.เมื่อ 20 ม.ค.59

อ่านเพิ่มเติม...

 เมื่อ 23 ต.ค.58 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.
นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ประจำปี 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จว.ต.ก.

อ่านเพิ่มเติม...

 เมื่อ 26 ต.ค.58 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3
นทพ. ดำเนินการประชาคมผู้นำชุมชนและราษฎร
บ้านแม่กื้ดหลวง ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่กื้กหลวง
ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จว.ต.ก. เมื่อ 10 ก.ย.58 บก.ทท. โดย ศบภ.นพค.33 ฯ
 จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัยระดับอำเภอ ประจำปี
งบประมาณ 2558
สถานการณ์สมมุติการเกิด
อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านแม่ตาวใหม่
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จว.ต.ก
.เมื่อ 9 ก.ย.58 บก.ทท. โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่าย
ป่าชุมชนจังหวัดตาก" โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดนิทรรศการป่าชุมชน ณ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จำกัด (มหาชน) อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อ 3 ก.ย.58 บก.ทท. โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.
ร่วมกับมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล อำนวย
ความสะดวกให้กับผู้มารับสิ่งของแจกทาน
งานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทาน ประจำปี 2558

ณ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก การปรับปรุงและพัฒนาหน่วย

 นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในที่ตั้งหน่วย  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นอำนวยต่อการปฏิบัติ
งานของกำลังพลและการติดต่อประสานงานของบุคคลภายนอกนพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้  ให้กับหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เมื่อ 10 ก.ย.58 บก.ทท. โดย ศบภ.นพค.33 ฯ จัดกำลังพล
เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ 2558สถานการณ์สมมุติการเกิดอุทกภัยและ
น้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านแม่ตาวใหม่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จว.ต.ก
..icon


.


.


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
No article here !
5
No article here !
10
No article here !
แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2558
No article here !
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557


ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555


www.mdu33.net
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็ปไซต์
พ.อ.อ.สุพจน์ แตกหนองโน
โทร. 055533903 โทรทหาร 3021906 mdu33_civil@hotmail.com