ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บังคับบัญชา

                                                                        ผู้บังคับบัญชา นพค.33 สนภ.3 นทพ.

                                                  

 

พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์
ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ

                                                            
   

 

   

                    

น.ท.หญิง จันศรี  อมรรตัยกุล ร.น.
นกพ.นพค.33 สนภ.3 นทพพ.

               

พ.ท.ประเสริฐ  ยศโยธิน
ผบ.นพช.นพค.33 สนภ.33 นทพ.

 พ.ท.ชำนาญ  น้อยกรุต
ปฏิบัติหน้าที่ นกร.นพค.33 สนภ.33 นทพ.

พ.ต.ทรงวุฒิ  ดีเกษม
ปฏิบัติหน้าที่ นยข.นพค.33 สนภ.33 นทพ. 

             

 ร.อ.ธีรชาติ ปราบสมรชัย
ผช.นยข.นพค.33 สนภ.33 นทพ.

 

  ร.อ.ประสงค์  จารุสิริรักษ์
นกบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. 

   

ร.อ.กฤตยา  จิรัฐิติกาลนนท์
ผช.นกร.นพค.33 สนภ.3 นทพ

 ร.อ.วีรจักร เสริมชัย
ปฏิบัติหน้าที่ นกง.นพค.33 สนภ.3 นทพ

 

ร.อ.มนตรี  พานทอง  
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ศบภ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.

ร.อ.จิรพงษ์  ครุฑพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ช.พัฒนา นพค.33 

 

ร.ท.ประพันธ์ ปัญโญใหญ่
นยน.ตยน.นสน.นพค.33ฯ

 

ร.ต.เกรียงไกร  พหุโล
นสส.ตสส.นสน.นพค.33 สนภ.3 นทพ. 

 

 

 

 

 

 
                                              

                                                          .                                
                                                                                                                      

 

 

     www.mdu33.net