ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การจัดหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ กองบังคับการ,หน่วยช่างพัฒนา, และหน่วยบริการสนับสนุน
สำหรับหน่วยช่างพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหลัก ที่มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาชนบท
ซึ่งมีโครงสร้าง ผังการจัดใหม่ ดังนี้ 

  


 

 www.mdu33.net