ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วย article

ศาลาประชาคม

 

ถังประปาภูเขา ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างอาคาร บก.ช.พัฒนา

 

 

ปรับปรุงหน้า บก.นพค.๓๓ฯ

 ดำเนินการจัดทำบ่อเลี้ยงปลาของศูนย์การเรียนรู้ฯ ภายในหน่วย

 

พัฒนาปรับปรุงรั้วรอบที่ตั้งหน่วย

 

ติดตั้งประตูทางเข้าหน่วย

 พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้

 

 ปรับปรุงปั้มและถังจ่าย สป.

ปรับพื้นที่สนามหน้า บก.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

 

 

ปรับปรุงอาคาร ฝกง.,ฝงป.และ ฝสส.

 ก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะและ เครื่องจักรกล

 ปรับปรุงศาลา จอมพลสฤษดิ์  ธนรัตน์

ปรับปรุงอาคาร ฝยข.

    

 

 ก่อสร้างศาลาสภากาแฟ

 ปรับปรุงระบบน้ำประปา

 

ปรับปรุงป้ายหน้ามุข บก.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

 

ปรับปรุงตกแต่งห้องรับรอง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

ปรับปรุงป้อมรักษาการณ์

 

 

ปรับปรุงป้ายนามหน่วย 

ปร   

 

 

ปรับปรุงถนนทางเข้าหน่วย

ปรับปรุงถนนภายในหน่วย

 

 
การพัฒนาหน่วย
www.mdu33.net