ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 2 โครงการ

1. งานปรับปรุงเส้นทาง ลูกรังเป็นผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 4.5  ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. ระยะทาง 0.617 กม. บ.วังผา  ม.4
ต.แม่จะเรา
อ.แม่ระมาด  จ.ตาก

 

 

 

 

2.  โครงการก่อสร้างเส้นทางมาตรฐานทางหลวงชนบทชั้นที่ 5
กว้าง 5 ม.บ้านทุ่งหลวง ม. 5 - บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  ม.6
 ต.แม่จะเราแม่ระมาด
จ.ตาก ระยะทาง 3.537 กม. 

 

  

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article
โครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net