ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผบ.นพค.๓๓ ฯ นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กิจกรรมของหน่วย

ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี
ฝึกทบทวนกำลังพลของ ประจำเดือน ก.พ.58
ร่วมงานกีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2558
ร่วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก
สนับสนุนยานพาหนะรับส่งนักเรียน
การฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรม
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรม
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรม
ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเรื่องน้ำ
ศึกษาดูงานโครงการ พลังปัญญา
ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างความสมานฉันท์
งานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทาน
กิจกรรมปลูกป่า
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
อบรมและมอบวัสดุ ในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ฯ
บรมความรู้ ด้านเกษตรผสมผสาน
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ร่วมกิจกรรม ลงแขกดำนาอินทรีย์
ร่วมกับ กฟภ.ทำพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อบต.ลำเลียงเยี่ยมชมศูนย์กรเรียนรู้ฯ
ร่วมแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า ชุมชนสัมพันธ์
ประสานงานการจัดโครงการสานฝันวัยใส
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
มอบพันธุ์ไม้ผล พันธุ์พืชผักสวนครัว
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๗
ร่วมการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และเตรียมรับภัยพิบัติ
พิธีวางพวงมาลาระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละ
ร่วมพัฒนาเตรียมสถานที่
กีฬาภายใน นพค.๓๓ ฯ
ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) ครั้งที่ ๓๑
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๕๗
ร่วมงานสานสัมพันธ์ส่วนราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่
ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลา
จัดวิทยากรครูฝึก สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลการุณย์
ร่วมฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
ร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว
คณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะทำงานแก้ปัญหากรณีดินสไลด์โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี
สนับสนุนวิทยากรค่ายทักษะชีวิต
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน
สนับสนุนวิทยากรเชิงปฏิบัติการ ๕ ห้องชีวิต
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผอ.รพ.แม่สอด
สนับสนุนวิทยากรโครงการค่ายธรรมะ
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ประเพณีทิ้งกระจาดแจกทาน ประจำปี ๒๕๕๖
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กำลังพลเข้าชมนิทรรศการ
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กิจกรรมวันต่อต้ายาเสพติดโลก
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
มอบบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อครอบครัวของข้าราชการถึงแก่กรรม
ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๖
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕๖ ครั้งที่ ๑
ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
จัดครูฝึกสนับสนุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกิจการผู้อพยพ ประจำปี ๒๕๕๖ article
จัดวิทยากรชุดครูฝึกสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลการุณย์
นำนักเรียนร่วมชุมนุมเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.
ผบ.นกส.๓ ฯ เดินทางเข้าตรวจติดตามประเมินผลการผสมเทียมโค
ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามนโยบาย
ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
งานสวดพระอภิธรรม ของ จ.ส.อ.ชำนาญ ใจยา
ชุดตรวจ สจร.ทหาร เข้า ตรวจเรื่องประหยัดพลังงาน
ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สอด
ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน
ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดตั้ง ศบภ.นพค.๓๓ฯ
รอง ผบ.นพค.๓๓ฯ พบปะผู้นำชุมชน
ร่วมประชุม (ศอศ.ปท.จ.ตาก)
ผอ.กคท.ศทท.สส.ทหาร เข้าพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ร่วมประชุมและพบปะผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่
ประชุมเวทีระดมความคิดเห็นต่อการเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
จัดชุดครูฝึกให้การสนับสนุน ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว
สนับสนุนน้ำอุปโภคให้กับวัดพระธาตุดอยหัวฝาย
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ออกให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ โบกาฉิ
มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อครอบครัวของข้าราชการถึงแก่กรรม article
ประชุมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎร ต.มหาวัน article
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ
จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ที่เกิดจากดินสไลด์ article
ร่วมประชุมผู้นำท้องถิ่น เพื่อเสนอความต้องการงบประมาณปี ๒๕๕๗
ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย article
ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกำลังพลในประเพณีเทกระจาดแจกทาน
๑๒ สิงหามหาราชินี
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา article
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง article
ร่วมกิจกรรม ลงแขกดำนาอินทรีย์
ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ก.ค.๕๕ article
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. และคณะ เดินทางเข้าบันทึกเทป รายการวิทยุ article
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช article
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พิธีเปิศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด article
มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่พื้นเมือง
มอบจักรอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ตัดเย็บ
มอบอาคารโรงผลิตปุุ๋ยอินทรีย์ article
การฝึกอบรมโครงการสนับสนุนกระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง article
ให้การช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย
ตรวจผลการปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของ นทพ. article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สอด ประจำเดือน มิ.ย.๕๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
กิจกรรมเวียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕
มอบสุกรพันธุ์พื้นเมืองให้กับราษฎร
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนผ.ยก.ทหาร และคณะ
โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประดับเครื่องหมายยศ
ส่งเสริมการปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้นและผักสวนครัว
ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก
ส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสม
ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. เดินทางลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงาน article
พิธีประดับเครื่องหมายยศ article
ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. เดินทางลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงาน
พิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ผบ.นพค.๓๓ ฯ articlewww.mdu33.net