ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article

1.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 25,447 ตร.ม. ลึกเดิม 0.3 – 1.0 ม. ให้ได้พื้นที่ 25,447 ตร.ม. ลึก 3.5 ม.
ลาด 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 98,604 ลบ.ม. บ้านหมื่นฤาชัย ม.5 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

ก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

 

 

 
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ.ผากะเจ้อ ม.9 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ระยะวางท่อ 2,048 ม
ก่อนดำเนินการ
ระหว่างดำเนินการ
 
 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

งานก่อสร้างเส้นมางคมนาคม
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article
โครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net