ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article

 1.โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์  บ.พบพระกลาง ม.2 ต.พบพระ อ. พบพระ  จ.ตาก จำนวน 1 กลุ่ม

2. ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ.พบพระกลาง ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก จำนวน 1 กลุ่ม

 

 

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

งานก่อสร้างเส้นมางคมนาคม
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article
โครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net