ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการเกษตรผสมผสาน article

1.โครงการ ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 12 ราย 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 12 ราย

 

 

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล จำนวน 12 ราย

 

 

4.ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 ราย

 

 

5. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  จำนวน 18 ราย

 

6. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร จำนวน 48 ราย

 

 

7. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 15 ราย 

         

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

งานก่อสร้างเส้นมางคมนาคม
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน articlewww.mdu33.net