ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการเกษตรผสมผสาน article

 1.ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา  ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  จำนวน  13  ราย

2.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในสระเก็บน้ำในไร่นา  ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด  จ.ตาก   จำนวน  13  ราย

 

3.ส่งเสริมการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น    ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก   จำนวน  22  ราย

4.ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก จำนวน  12  ราย

 

5.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก     จำนวน  29  ราย

 

6.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์   ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก   จำนวน  24  ราย

7.ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง   ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  จำนวน  34  ราย

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน articlewww.mdu33.net