ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม article

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 ม.บ.มหาวัน เกาะมะนาว (พื้นที่ตรวจการณ์ กกล.นเรศวร) 
ม.1 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง
6.120 กม.


 

2. โครงการซ่อมปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.กว้าง 5 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม.
บ.เจดีย์โคะ ม.6 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
ระยะทาง 0.730 กม.

 

๓. โครงการซ่อมปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.กว้าง 4 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม.
บ.เจดีย์โคะใหม่ ม.
7 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 0.900 กม.

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article
งานโครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net