ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article

 งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 4 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างทำนบ กั้นน้ำ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. สูง 4 ม.บ.มหาวัน ม.1 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

๒.โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 60 x 90 ม. ลึก 3.5 ม. ลาด 1:2 บ.แม่โกนเกน ม.4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
   ปริมาตรดินขุด 15
,448 ลบ.ม.

3.โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ.ห้วยน้ำขุ่น ม.8 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะวางท่อ 6.970 กม.

4. โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ.พบพระน้อย(ห้วยหมี) ม.11 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะวางท่อ 2.030 กม. 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม article
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article
งานโครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net