ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article

งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

 ๑. ส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด บ.ห้วยมหาวงศ์ ม.๙ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

๒. ส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า บ.ห้วยไม้แป้น  ม.๕ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

๓. ส่งเสริมกลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์ต้นกำลัง ฯ  บ.เจดีย์โคะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม article
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article
งานโครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net