ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
.

การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.พื้นที่ส่วนเผยแพร่องค์ความรู้ ฯ  แบ่งเป็น 1 ฐานการเรียนรู้

 

ฐานการเรียนรู้ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    

2. พื้นที่ส่วนปศุสัตว์แบ่งเป็น 7 ฐานการเรียนรู้

2.1 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ 

2.2 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาดุก2.3. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดเทศ  และห่าน

2.4 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบ


2.5. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง      

2.6 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกร                    

2.7 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม

3. พื้นที่ส่วนเกษตรกรรมแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ 

3.1 ฐานการเรียนรู้ปลูกพืชผักสวนครัว


3.2 ฐานการเรียนรู้การปลูกผักกางมุ้ง

3.3 ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน 

3.4 ฐานการเรียนรู้แปลงนา

4. พื้นที่ส่วนส่งเริมอาชีพแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ 
4.1 ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ด  

4.2 ฐานการเรียนรู้ตู้ฟักไข่

 4.3 ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือน

4.4. ฐานการเรียนรู้การเพาะถั่วงอกในถังพลาสติก

4.5 ฐานการเรียนรู้การผลิตน้ำส้มควันไม้

5. พื้นที่ส่วนพลังงานทดแทน   แบ่งเป็น 2 ฐานการเรียนรู้

5.1 ฐานการเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ

5.2 ฐานการเรียนรู้ระบบน้ำหยด
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
www.mdu33.net