ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร

พ.อ.อภิวิศน์  สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการ
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรตำบลแม่ต้าน อ.
ท่าสองยาง จ.ตาก
 ณ  สำนักสงฆ์บ้านแกละมือโจะ  ม.8   ต.แม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก

 
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับ รพ.แม่สอด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านหนองบัวคำ หมู่ ๑๑ ต.แม่ปะ
การฝึกซ้อมการดับไฟป่า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.แม่ปะ
ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอัคคีภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ศบภ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ช่วยเหลืออัคคีภัยwww.mdu33.net