ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานก่อสร้างเส้นมางคมนาคม

 1. โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Cape Seal กว้าง 6 ม. ไม่มีไหล่ทางจากบ้านทุ่งหลวง ม. 5 – บ้านแม่จะเราสองแคว ม.2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระยะทาง 1.891 กม.

ก่อนดำเนินการ
ระหว่างดำเนินการ
 
 
 
2. โครงการก่อสร้างเส้นทางมาตรฐานทางหลวงชนบทชั้นที่ 5  กว้าง 5 ม. เข้าพื้นที่การเกษตร บ.พบพระเหนือ(ใหม่สายรุ้ง) ม.1 – บ.พบพระกลาง ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก   ระยะทาง 7.032 กม.
ก่อนดำเนินการ
ระหว่างดำเนินการ
 

 

3.โครงการก่อสร้างเส้นทางมาตรฐานทางหลวงชนบทชั้นที่ กว้าง 5 ม. เข้าพื้นที่การเกษตรบ.เกษตรพัฒนา ม.8 –บ.พบพระเหนือ(ใหม่สายรุ้ง) ม.1 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 1.910 กม.

ก่อนดำเนินการ

 

ระหว่างดำเนินงาน

 

 

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ article
งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน article
โครงการเกษตรผสมผสาน articlewww.mdu33.net