ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประดับยศกำลังพล

เมื่อ 12 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

ณ บก.นพค.33 สนภ.3 นทพ.
กิจกรรมของหน่วย

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดตาก
ร่วมประชุมโครงการ สร้างป่า​ สร้างรายได้​
สนับสนุน​ รยบ.สัมภาระ​ เพื่อรับส่งนักศึกษา
ร่วมกันมอบสิ่งของ, อุปกรณ์กีฬา
จัดวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุน​รถบรรทุก​น้ำ
สนับสนุนรถบรรทุกสัมภาระ
สนับสนุนเครื่องจักรกลปรับพื้นที่โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
สนับสนุนยานพาหนะ พร้อมพลขับรับ – ส่งนักเรียน
ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ
ร่วมการประเมินเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดำเนินการประชาคมผู้นำชุมชนและราษฎร
ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก
งานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทาน ประจำปี 2558
วิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาคนเพื่ออนาคตของชาติ
เข้าร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้า
Thecharisproject.org เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ฯ
พบปะพัฒนาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน
ออกผสมเทียมให้กับประชาชน
สนันสนุนรถสัมภาระ เพื่อรับ-ส่งนักศึกษา
ดำเนินการดับไฟป่า
รนณรงค์หยุดโลกร้อน หยุดมลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี
ฝึกทบทวนกำลังพลของ ประจำเดือน ก.พ.58
ร่วมงานกีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2558
ร่วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก
สนับสนุนยานพาหนะรับส่งนักเรียน
การฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรม
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรม
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรม
ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการเรื่องน้ำ
ศึกษาดูงานโครงการ พลังปัญญา
ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างความสมานฉันท์
งานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทาน
กิจกรรมปลูกป่า
ร่วมพิธีเปิดสถานี บำบัดทุกข์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
อบรมและมอบวัสดุ ในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ฯ
บรมความรู้ ด้านเกษตรผสมผสาน
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ร่วมกิจกรรม ลงแขกดำนาอินทรีย์
ร่วมกับ กฟภ.ทำพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อบต.ลำเลียงเยี่ยมชมศูนย์กรเรียนรู้ฯ
ร่วมแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า ชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
ร่วมการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และเตรียมรับภัยพิบัติwww.mdu33.net