ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ให้การต้อนรับ ผอ.กขว.นทพ. และคณะ

 เมื่อ 14 ม.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผบ.นพค.33 
สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลฯให้การต้อนรับ น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ 
ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ด้านการข่าว พร้อมทั้งพบปะผู้ประสานงานเครือข่ายนักพัฒนาและเครือข่าย
นักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จว.ต.ก.
การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา

ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สบท.สปช.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับ จเรทหาร และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ รอง เสธ.ทหาร (1)
ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะ
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้การต้อนรับ ผอ.ศปร.และคณะ​ฯ
ให้การต้อนรับคณะ​ ศปร. ส่วนล่วงหน้า​
ให้การต้อนรับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ article
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการชุดตรวจสอบภายใน สนต.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับ ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร และคณะ
ร่วมรับ-ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผอ.สนภ.3 นทพ.
ให้การต้อนรับ ผบ.นทพ.
ให้การต้อนรับ ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับคณะ ศปร.ศบท.บก.ทท.
ผู้อำนวยการกองโครงการสำนักบริหารทรัพยากร
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สทพ.นทพ.
โครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”
ห้การต้อนรับ เสธ.สนภ.3 นทพ. และคณะ
ให้การต้อนรับ ผอ.ศสย.สปท.ผู้แทน บก.ทท.และคณะ
สจว.สปท.บก.ทท.ร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
รอง ผอ.ศปร.ฯ เดินทางตรวจเยี่ยม
ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.และคณะ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.กนธ.สธน.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.และคณะ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.กตป.สปช.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับ จก.กร.ทหาร และคณะ
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3www.mdu33.net