ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓

ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๐๔ ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะอันตราย
จากการคุกคามของคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๕ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้น
เพื่อดูแลภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นหน่วยแรก ซึ่งได้เรียกหน่วยงานว่า
“ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง)”


เพื่อดำเนินงานในมาตรการทางการป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายความมั่นคงของชาติ โดย การจัดส่วนอำนวยการขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ทำหน้าที่วางแผน ประสานงาน และอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่เพียงเพื่อประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานตามแผนและโครงการที่กำหนด ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 โดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน
จึงได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 
ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2517 ตามคำสั่ง กรป
.กลาง ที่ 33 / 2517  
ณ บ้านหัวฝาย ม
.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 32 ไร่เศษ จาก ส.อ.มงคล ใหญ่แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน บ.หัวฝาย ม.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด.ตาก ในสมัยนั้น

 

( ต่อมา บ.หัวฝาย ได้แยกมาขึ้นการปกครองกับตำบล พระธาตุผาแดง
และ ส.อ.มงคล ฯ เป็นกำนัน ต.พระธาตุผาแดง ลำดับที่ 3) 
โดยใช้ชื่อนามหน่วยว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (ต.ก.)
 

และปัจจุบันได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( นพค.33
สนภ.3 นทพ.)
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ตามแนวทางการดำเนินของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 มีที่ตั้งอยู่เลขที่ 220 ม.2 บ.หัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก หน้า 1/1
1
[Go to top]www.mdu33.net