ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภารกิจ

ภารกิจ 
             หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคง ของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารและความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร สนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยทหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  เป็นผู้รับผิดชอบ
 

การดำเนินการ
          หน่วยฯได้ดำเนินการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาและช่วยเหลือสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร โดยยึดถือนโยบายตามภารกิจของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการพัฒนา 8 แผนงานหลัก ประกอบด้วย

1.แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม
2.แผนงานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์
3.แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
4.แผนงานพัฒนาชุมชน และสาธารณูปการ
5.แผนงานสาธารณสุข
7.แผนงานประชาสัมพันธ์
8.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ด้านอื่นๆ

แผนการพัฒนา 8 แผนงานหลัก
1.แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม
   เป็นการสนับสนุนการสร้าง และการซ่อมแซมเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้มีเส้นทางคมนาคมได้สะดวก ซึ่งเป็นเส้นทาง
จากอำเภอสู่ตำบล – หมู่บ้าน  จนถึงพื้นที่ทำกิน

 

 
 
 
2.แผนงานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์
          เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรในชนบทได้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง ทั้งด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง
และการจัดตั้งกลุ่มตามสาขาอาชีพ หรือ สหกรณ์
 
3.แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
 

เป็นงานช่วยเหลือราษฎร ในท้องที่ ที่กันดารให้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรกรรมด้วยการสร้างฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม

 

 
 
4.แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ

                   เป็นการส่งเสริมความเจริญด้านสังคม ให้กับราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
โดยส่งเสริมให้ราษฎร จัดตั้งกลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ

 

 

 

 

 
 
 
 
5.แผนงานสาธารณสุข
 
 
 
                   เป็นงานช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วย ด้วยการบริหารทางการแพทย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมอนามัย และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การวางแผนครอบครัว
 


 
6.แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                 พัฒนาเยาวชน โดยการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน เช่น การสร้างโรงเรียน
จัดหาอุปกรณ์การเรียน และการศึกษา มอบทุนการศึกษา เช่น สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จัดตั้งศูนย์เยาวชน ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และของชาติ
7.แผนงานประชาสัมพันธ์
                   มุ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในท้องถิ่นชนบท และโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ
รวมทั้งการจูงใจที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาล มีความศรัทธา และเทิดทูนสถาบันชาติ
 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
 


8.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ด้านอื่นๆ
               เป็นงานช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร และเด็กนักเรียนที่ยากจน หรือผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
จากภัยธรรมชาติ และภัยคุกคามต่าง ๆ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]www.mdu33.net